Algemene leveringsvoorwaarden van Beuting-webdesign:

Den Dungen 2017

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle leveringen en diensten van ondernemingen behorende tot BEUTING Webdesign (hierna: "BEUTING") aan een derde, (hierna: "Opdrachtgever") en daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel voorbereidend als uitvoerend van aard, zoals offertes, orderbevestigingen, dienstomschrijvingen en leverdata, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden anderszins is bepaald.

1.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door BEUTING zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

2 Offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is aangegeven. Alle offertes bevatten bedrijfsgeheimen en dienen vertrouwelijk behandeld te worden en mogen enkel gebruikt worden ter evaluatie. Behoudens voor zover dat ter evaluatie nodig is dan wel voor zover dat wordt toegestaan, is iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking, in de zin van de Auteurswet 1912, van (gedeeltes van) een offerte niet toegestaan, op welke wijze en in welke vorm deze verveelvoudiging en/of openbaarmaking ook zou kunnen geschieden.

2.2 Indien in een offerte uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, prevaleren deze afwijkingen boven de algemene voorwaarden. De Klant staat er jegens BEUTING voor in dat op geen enkele wijze inbreuk wordt gemaakt op enig wettelijk voorschrift inzake aanbestedingen en vrijwaart BEUTING van alle aanspraken van derden terzake en van alle kosten en iedere schade die voor BEUTING uit dergelijke aanspraken mochten voortvloeien.

2.3 De inhoud van alle bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor BEUTING slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door BEUTING is bevestigd.

2.4 De klant is er zich van bewust dat in voorkomende gevallen BEUTING een wederverkoper van diensten is en dat in die gevallen iedere offerte naar beste weten is vastgesteld op grond van informatie van de toeleverancier van BEUTING omtrent functie omschrijvingen, ervaring en verwachte uitvoeringstermijnen en dat BEUTING hieromtrent generlei verantwoordelijkheid kan dragen, tenzij uitdrukkelijk anderszins is aangegeven in een offerte.

2.5 Tenzij anderszins aangegeven in de offerte, is BEUTING niet aansprakelijk voor de uitvoering van een opdracht c.q. de verrichting van diensten die niet binnen het verantwoordelijkheidsdomein van BEUTING valt.

3 Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat BEUTING een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, danwel indien, zonder dat van een schriftelijke aanvaarding, c.q. bevestiging sprake is, BEUTING feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Komt een overeenkomst niet tot stand, dan is Klant gehouden de offerte en andere ontvangen documentatie in verband daarmee op eerste verzoek van BEUTING retour te zenden danwel te vernietigen.

4 Acceptatie

4.1 Indien een acceptatieprocedure is overeengekomen, geldt dat deze in wederzijds overleg wordt vastgesteld. De overeengekomen acceptatie-criteria mogen, op straffe van nietigheid, geen vage of subjectieve criteria c.q. normen bevatten en dienen eenduidig en objectief meetbaar te zijn. De resultaten van iedere acceptatietest zullen worden vastgelegd in een acceptatietest-protocol. Zodra het acceptatietest-protocol door beide partijen is ondertekend, geldt de acceptatietest als geslaagd en het afgeleverde althans het verrichte als geaccepteerd.

4.2 Indien partijen geen acceptatie-procedure zijn overeengekomen, geldt dat de diensten door de Klant worden geaccepteerd op het moment dat deze zijn verricht. Indien partijen zijn overeengekomen dat bepaalde resultaten van de dienstverlening, zoals rapporten, specifiek geaccepteerd dienen te worden, geldt dat de betreffende resultaten door de Klant worden geaccepteerd op het moment dat deze afgeleverd worden in overeenstemming met artikel 5.1.

4.3 Niet-acceptatie door de Klant zal schriftelijk, onverwijld en gemotiveerd aan de andere partij worden gemeld binnen de overeengekomen termijn, bij gebreke waarvan het geleverde c.q. het verrichte wordt geacht te zijn geaccepteerd. Acceptatie zal nimmer op onredelijke gronden worden onthouden.

4.4 Op het moment van (deel-)acceptatie door de Klant wordt BEUTING geacht aan al haar verplichtingen tot en met het moment van (deel-)acceptatie te hebben voldaan, onverlet latende de eventueel bestaande garantieverplichtingen zijdens BEUTING.

5 Prijzen, tarieven, facturen en betalingen

5.1 De prijzen en vergoedingen voor de prestaties van BEUTING staan vermeld in de offerte. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en alle overige heffingen van overheidswege opgelegd. Behoudens voor zover in een offerte anders is vermeld, geschiedt levering in Nederland D.D.P. (Delivery Duty Paid) conform Incoterms 2000 en levering buiten Nederland E.W. (Ex Works) conform Incoterms 2000.

5.2 Alle prestaties van BEUTING worden doorberekend op basis van nacalculatie, tenzij er sprake is van een vaste prijs. Deze vaste prijs is exclusief het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

5.3 Reisuren en reis-, verblijfs- en telecommunicatiekosten en alle daaraan gerelateerde kosten worden doorberekend tegen de daarvoor geldende tarieven, tenzij in de offerte anderszins aangegeven.

5.4 Alle met het verlenen van diensten verband houdende kosten, zoals het idle staan van voor de uitvoering van deze overeenkomst beschikbaar gesteld personeel, worden doorberekend tegen de daarvoor geldende tarieven.

5.5 Alle prijzen en tarieven kunnen tussentijds gewijzigd worden, op grond van wijzigingen van prijzen en tarieven van door BEUTING ingeschakelde derden, op grond van afspraken voortvloeiende uit een toepasselijke CAO en/of op grond van wijzigingen in relevante regelgeving.

5.6 Alle tarieven kunnen eenmaal per jaar worden gewijzigd met een percentage gelijk aan de wijziging van het indexcijfer regelingslonen per uur, voor de relevante industrie/bedrijfstak, zoals gepubliceerd door het CBS met als basis 2000 = 100.

5.7 Facturatie vindt plaats bij (gedeeltelijke) aflevering, dan wel bij gedeeltelijke) voltooiing van de diensten, tenzij anderszins aangegeven in de offerte.

5.8 Betaling dient zonder verrekening of compensatie te zijn geschied binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Klant van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

5.9 Bij niet tijdige betaling zal de Klant, onverminderd BEUTING's overige rechten zoals opschorting, een vertragingsrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente op jaarbasis. Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle kosten van invordering van het door de Klant verschuldigde (zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk). De verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

5.10 Indien het netto-orderbedrag lager is dan Ä 500,-- zullen tevens administratiekosten in rekening worden gebracht, met een minimum van Ä 75,--.

5.11 De klant is bij of na het aangaan van de overeenkomst op verzoek daartoe van BEUTING gehouden voldoende zekerheid te verschaffen in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsstelling is BEUTING gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.

6 Eigendomsoverdracht

6.1 Alle aan de klant in relatie met de dienstverlening geleverde zaken, zoals diskettes en cd-rom's, blijven eigendom van BEUTING totdat alle bedragen die de Klant verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten, inclusief de bedragen genoemd in artikel 5.9, waaronder mede begrepen rente en kosten van invordering, volledig zijn voldaan. Rechten worden aan de Klant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7 Meerwerk

7.1 Er is sprake van meerwerk, hetwelk voor vergoeding in aanmerking komt:

a.  indien door additionele wensen van de Klant de oorspronkelijk overeengekomen prestaties van BEUTING zijn verzwaard c.q. uitgebreid;
b.  in geval van wijzigingen in de voorwaarden betreffende de uitvoering van de overeenkomst, het projectplan en/of de specificaties;
c.  indien er sprake is van kostenverhogende omstandigheden die niet aan BEUTING zijn te wijten;
d.  indien Klant in gebreke is in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst en daardoor de oorspronkelijk overeengekomen prestaties van BEUTING zijn verzwaard c.q. uitgebreid.

7.2 Doorberekening van het meerwerk geschiedt op basis van nacalculatie, tenzij anderszins aangegeven in de offerte.

7.3 Tenzij zulks naar de mening van BEUTING niet mogelijk is, zal BEUTING, voordat met het in artikel 7.1 onder a. en b. genoemde meerwerk wordt aangevangen, een schriftelijke offerte uitbrengen met betrekking tot de omvang van het door BEUTING verwachte meerwerk en de daaraan verbonden kosten. BEUTING is gerechtigd bij het uitbrengen van de offerte nadere c.q. zwaardere voorwaarden te stellen, gerelateerd aan de aard van het meerwerk. Indien de offerte betreffende het meerwerk van BEUTING niet wordt geaccepteerd, zijn alle gevolgen daarvan uitsluitend voor rekening en risico van de Klant. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk van de Klant laat de aanspraken van BEUTING op verrekening daarvan onverlet.

7.4 Minderwerk wordt uitdrukkelijk niet verrekend, tenzij anders is bepaald in de offerte.

8 Aansprakelijkheid

8.1 BEUTING is jegens Klant uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade en de aansprakelijkheid van BEUTING voor vergoeding van alle schade, kosten of betalingsverplichtingen die in verband met enige overeenkomst met Klant mocht bestaan, is beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: een bedrag van Ä 2.500,-- of het bedrag van de totaal bedongen prijs van de aan BEUTING opgedragen werkzaamheden en/of leveringen. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schade-veroorzakende gebeurtenis. Deze beperking geldt voor contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van BEUTING's personeel danwel enige beperking rechtens niet is toegestaan.

8.2 BEUTING is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals onder andere schade, welke verband houdt met het verloren gaan van gegevens, winstderving of voor enigerlei andere gevolgschade.

8.3 In verband met door de verzekeraar van BEUTING gestelde eisen dienen schadeclaims binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na het ontstaan van de schade bij BEUTING te zijn gemeld, bij gebreke waarvan alle eventuele (vorderings)rechten van Klant terzake zijn vervallen.

8.4 Voorzover op grond van deze algemene voorwaarden een (contractuele) relatie ontstaat tussen de toeleverancier van BEUTING en de Klant van BEUTING, zijn op deze relatie naast de voorwaarden als vermeld in artikel 9.1, 11.1 en paragraaf 13 uitsluitend de betreffende aansprakelijkheidsvoorwaarden van de toeleverancier van toepassing. De Klant accepteert (de toepasselijkheid van) de in de vorige zin genoemde voorwaarden.

9 Garantie

9.1 De Klant is er zich van bewust en accepteert dat BEUTING in voorkomende gevallen een wederverkoper is van diensten als bedoeld in artikel 2.4 en zij deze diensten niet zelf heeft verricht. Voor zover van toepassing wordt garantie op deze diensten uitsluitend rechtstreeks door de toeleverancier van BEUTING aan de Klant verleend. BEUTING zal de eventueel van toepassing zijnde garantievoorwaarden op verzoek doen toekomen. Door BEUTING wordt generlei garantie op (de resultaten van) de diensten verleend, behoudens voor zover zulks uitdrukkelijk is aangegeven in de offerte, danwel is overeengekomen, danwel is vermeld in het zogenaamde Warranty Statement behorende bij de diensten.

10 Overmacht

10.1 Indien BEUTING door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is BEUTING gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van BEUTING op betaling door Klant voor reeds door BEUTING verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtssituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal BEUTING alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

10.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor BEUTING tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen zoals brand, vorst, werkstaking of uitsluiting, oproer, oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer- of uitvoerbeperkingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van BEUTING, ingebreke blijven van toeleveranciers, weigering of nietigheid van noodzakelijke vergunningen of licenties en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van BEUTING kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de Klant (verder) nakomt.

11 Licenties voor software/firmware/databases

11.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriŽle eigendom van alle programmatuur (waaronder begrepen "firmware"), databases, apparatuur en andere materialen (documentatie, rapporten, handleidingen, offertes, etc.) die door BEUTING aan Klant zijn geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij BEUTING of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan worden uitgelegd als een verplichting tot overdracht van enigerlei recht van intellectuele of industriŽle eigendom.

11.2 BEUTING verleent enkel die gebruiksrechten die uitdrukkelijk zijn overeengekomen en waartoe zij gerechtigd is door haar eventuele licentiegevers. In voorkomend geval worden de gebruiksrechten rechtstreeks door BEUTING of door de toeleveranciers van BEUTING of andere rechthebbenden aan Klant verleend, bijvoorbeeld door middel van een zogenaamde "shrink wrap-licentie" of "click-wrap-licentie".

11.3 Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriŽle eigendom uit programmatuur, rapporten, cd-rom's of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduiding omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van (bijvoorbeeld) programmatuur.

12 Vrijwaring van intellectuele eigendomsrechten

12.1 De Klant is er zich van bewust en accepteert dat BEUTING in voorkomende gevallen een wederverkoper is van diensten als bedoeld in artikel 2.4 en zij deze diensten niet zelf heeft verricht. Voor zover van toepassing wordt vrijwaring op deze diensten uitsluitend rechtstreeks door de toeleverancier van BEUTING aan de Klant verleend. BEUTING zal de eventueel van toepassing zijnde garantievoorwaarden op verzoek doen toekomen. Door BEUTING wordt derhalve generlei vrijwaring verleend op de diensten en andere prestaties van toeleveranciers wegens (vermeende) schending van intellectuele eigendomsrechten.

12.2 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 9 vrijwaart BEUTING de Klant tegen alle aanspraken van derden terzake van gestelde inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht belichaamd in de door BEUTING geleverde resultaten van haar dienstverlening, op voorwaarde dat de Klant BEUTING van zodanige aanspraken onverwijld schriftelijk op de hoogte stelt en de desbetreffende resultaten niet worden gebruikt in strijd met de bestemming die in de overeenkomst is voorzien. Indien tegen de Klant uit hoofde van voornoemde aanspraken een gerechtelijke procedure wordt aangespannen, zal BEUTING op haar verzoek in staat worden gesteld de verdediging volledig van de Klant over te nemen. De juridische kosten zullen in dat geval voor rekening van BEUTING zijn. De Klant zal BEUTING bij die procedure de door BEUTING verlangde informatie en bijstand verlenen.

12.3 Indien een procedure dreigt te worden aangespannen in verband met de rechten op (een deel van) de resultaten van de dienstverlening en de Klant als gevolg daarvan het gebruik van de desbetreffende resultaten kan worden ontzegd, zal BEUTING voor haar rekening en te harer keuze:

a.  hetzij voor de Klant het recht verkrijgen het gebruik van de desbetreffende resultaten voort te zetten;
b.  hetzij de betrokken resultaten vervangen of zodanig wijzigen dat geen inbreuk meer wordt gemaakt;
c.  hetzij (een deel van) de desbetreffende resultaten terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor door de Klant betaalde prijs, verminderd met normaal te verwachten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding te zijn gehouden. Het bepaalde in paragraaf 10 is onverminderd van toepassing.

13 Samenwerking

13.1 Klant zal voor eigen rekening en risico tijdig alle in het kader van een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst redelijkerwijs door BEUTING te verlangen medewerking om niet verlenen, met name ten behoeve van diensten in het kader van webdesign. Hiertoe behoort onder meer het verstrekken van benodigde informatie, documentatie, het verlenen van ongehinderde (netwerk)toegang, het ter beschikking stellen van telecommunicatie- en internetfaciliteiten, software(-ontwikkelingstools), het adequaat melden van gebreken en storingen, het ter beschikking stellen van werkplekken en overige faciliteiten. Onder informatie wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan (digitaal) fotomateriaal, logo's en beeld- en woordmerken.

13.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de in het eerste lid van dit artikel genoemde informatie en staat ervoor in dat hij gerechtigd en bevoegd is de in het eerste lid van dit artikel bedoelde medewerking te verlenen. Klant vrijwaart BEUTING van alle aanspraken van derden terzake en van alle kosten en iedere schade die voor BEUTING uit dergelijke aanspraken mochten voortvloeien.

13.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BEUTING het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Extra kosten als gevolg daarvan kunnen volgens de gebruikelijke tarieven door BEUTING in rekening worden gebracht.

14 Ontbinding en beŽindiging

14.1 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekende brief zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een redelijke termijn, toerekenbaar tekort blijft komen in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

14.2 Indien de Klant op het moment van ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij BEUTING ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die BEUTING vůůr de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

14.3 De aansprakelijkheid van BEUTING wegens een ontbinding als in dit artikel bedoeld, is uitdrukkelijk beperkt op de wijze zoals bepaald in paragraaf 8, echter met dien verstande dat de schadevergoeding volgens een dergelijke ontbinding nooit hoger is dan 50% van het totaal van de bedragen die BEUTING op grond van de ontbonden overeenkomst van Klant heeft ontvangen.

14.4 Tenzij enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet, kunnen partijen een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, niet tussentijds beŽindigen. Een overeenkomst welke voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt van rechtswege voor eenzelfde duur verlengd, tenzij een der partijen de overeenkomst door schriftelijke opzegging tegen het einde van de overeengekomen tijdsduur beŽindigt, met inachtneming van de volgende opzeggingstermijnen:

-  bij een duur van de overeenkomst tot en met zes (6) maanden: een minimale opzeggingstermijn van ťťn (1) maand;
-  bij een duur van de overeenkomst vanaf zeven (7) maanden: een minimale opzeggingstermijn van drie (3) maanden.
Partijen zullen wegens tussentijdse opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.5 Indien een overeenkomst welke naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beŽindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht worden genomen, met een minimum van ťťn maand. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.6 Voorts is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien de andere partij sursťance van betaling of faillissement aanvraagt of dit voor hem aangevraagd wordt of zodanig beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd dat nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst in redelijkheid niet te verwachten is. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. BEUTING zal wegens deze beŽindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

14.7 BeŽindiging en ontbinding laten onverlet verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het bepaalde met betrekking tot vrijwaring van intellectuele eigendomsrechten, betalingsverplichtingen zijdens de Klant, geheimhouding, uitvoervergunningen en toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

15 Geheimhouding

15.1 Partijen verplichten zich informatie, die hen over en weer ter kennis komt in verband met de uitvoering van een overeenkomst en die als vertrouwelijk of geheim is aangemerkt, daaronder mede begrepen informatie omtrent de inhoud of het gebruik van door BEUTING verstrekte of gebruikte software, documentatie of andere materialen, geheim te houden en niet ten eigen bate aan te wenden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

15.2 Tenzij anderszins overeengekomen, is BEUTING gerechtigd om het bestaan van de relatie met de Klant, een algemene beschrijving van de verrichte diensten en de daaraan gerelateerde resultaten in marketing- en verkoopprocessen en meer in het algemeen in besloten kring te gebruiken.

16 Wetgeving

16.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag. Ieder geschil naar aanleiding van de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze voorwaarden en van iedere overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, daaronder begrepen de president van de rechtbank rechtdoende in kort geding, tenzij dit in strijd is met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Ieder geschil zal echter eerst tussen de Klant en BEUTING worden besproken teneinde in onderling overleg een oplossing te vinden.

17 Algemeen

17.1 Bij eventuele strijdigheden tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en andere bepalingen van de overeenkomst, zal het bepaalde in deze voorwaarden voorrang genieten, tenzij het bepaalde in artikel 2.2 van toepassing is.

17.2 De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen door BEUTING zonder meer worden overgedragen aan derden, zodat daartoe geen toestemming van de Klant is vereist.

17.3 Iedere overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat BEUTING een rechtsgeldig getekende overeenkomst met haar eventuele toeleverancier(s) heeft gesloten.

17.4 Voorzover in artikel 9.1 en 11.1 en paragraaf 13 wordt verwezen naar (de toepasselijkheid van) andere voorwaarden, worden partijen geacht bekend te zijn met de inhoud daarvan, zodat van deze andere voorwaarden geen verdere uitleg is verschuldigd. Indien Klant daarom verzoekt, zal BEUTING deze voorwaarden op haar kosten (ter kennisname) doen toekomen.

17.5 Op offertes en overeenkomsten van Klant zijn de artikelen 400 tot en met 413 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing, behoudens voor zover toepasselijkheid volgens de wet niet kan worden uitgesloten. Op offertes en overeenkomsten met betrekking tot aanbesteding van werk zijn de artikelen 1640 tot en met 1652 van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing, behoudens voorzover toepasselijkheid volgens de wet niet kan worden uitgesloten.

17.6 In het kader van de uitvoering van overeenkomsten tot het verrichten van bepaalde diensten geldt dat deze worden verricht door personeelsleden van BEUTING of door BEUTING ingeschakelde derden, die voldoen aan de bij BEUTING geldende functie-omschrijvingen. BEUTING is te allen tijde gerechtigd gedurende de duur van een overeenkomst in overleg met de Klant personeelsleden of derden te vervangen door andere personeelsleden of andere derden, mits deze voldoen aan voormelde functie-omschrijvingen.

17.7 BEUTING is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zonder meer gerechtigd gebruik te maken van derden, waarvan de kosten aan Klant zullen worden doorberekend conform de door BEUTING verstrekte prijsopgave.

17.8Behoudens voor zover aanspraken volgens de wet niet kunnen worden uitgesloten en behoudens het bepaalde in deze algemene voorwaarden is BEUTING tot generlei verplichting gehouden en zal de Klant geen aanspraak terzake geldend kunnen maken.

17.8 Alle door BEUTING na te komen termijnen en data zijn uitdrukkelijk niet fataal. Deze termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan BEUTING bekend waren en zij dienen zoveel mogelijk in acht te worden genomen. BEUTING is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen BEUTING en Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden. Bij niet tijdige nakoming dient de Klant BEUTING schriftelijk in gebreke te stellen.

17.10 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op (de uitvoering van) de andere onderdelen van de overeenkomst. Voorts geldt dat partijen in zodanig geval zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg zullen treden, teneinde tot een oplossing te komen welke past in de geest van de overeenkomst en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

17.11 De Klant zal er voor zorgdragen dat hij bij uitvoer uit Nederland beschikt over de door de overheid van de Verenigde Staten van Amerika en de Nederlandse overheden vereiste uitvoervergunningen en vrijwaart mitsdien BEUTING voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de Klant toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

17.12 Indien telecommunicatiefaciliteiten worden gebruikt, bijvoorbeeld gedurende de uitvoering van een overeenkomst of in combinatie met het gebruik van resultaten van de dienstverlening, is BEUTING niet aansprakelijk voor de juiste keuze of de tijdige beschikbaarheid daarvan. BEUTING is niet verantwoordelijk voor verminking of verlies van data of van resultaten gedurende het transport daarvan door het gebruik maken van telecommunicatie faciliteiten.

17.13 Voor zover licenties of vergunningen benodigd zijn voor het gebruik van resultaten van de dienstverlening, zullen BEUTING en de Klant gezamenlijk verantwoordelijk zijn om deze licenties of vergunningen te verkrijgen en dat de resultaten voldoen aan alle eisen om gecertificeerd te worden. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft ook betrekking op het verkrijgen van alle benodigde informatie met betrekking tot licenties, vergunningen en certificaten.

17.14 Voor zover BEUTING voor in haar branche gebruikelijke toepassingen c.q. verwerkingen bepaalde persoonsgegevens van personeelsleden van de Klant nodig heeft, verklaart de Klant zich bereid ervoor zorg te dragen dat deze personeelsleden hun toestemming daartoe zullen verlenen, tenzij zulks onredelijk zou zijn. Voor zover in het kader van de uitvoering van een overeenkomst de verwerking van persoonsgegevens van een betrokken personeelslid van de Klant noodzakelijk is, zal de Klant er voor zorg dragen dat dit betreffende personeelslid zijn/haar toestemming tot deze verwerking verleent.

17.15 Bij overtreding door de Klant van (ťťn van) de verplichtingen uit deze artikelen is de overtredende partij aan de wederpartij een niet voor verrekening vatbare boete verschuldigd van Ä 1.000,-- voor iedere overtreding en Ä 100,-- per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding van BEUTING.

Deze voorwaarden printen